Kioo cha Lugha

KIOO CHA LUGHA is a journal of and on Kiswahili Language and Literature. It aims at gathering and disseminating research information and results whose focus is on Kiswahili language and its oral and written literature. The journal encourages discussion and reviews, especially on contemporary issues that touch on Kiswahili language and literature. Short pieces of fiction and poems are also welcome. The journal is published annually. 


KIOO CHA LUGHA ni jarida kuhusu lugha na fasihi ya Kiswahili. Jarida linalenga kukusanya na kusambaza taarifa na matokeo ya utafiti kuhusu fasihi simulizi na andishi ya Kiswahili na hata lugha nyinginezo. Jarida linasisitiza mijadala na mapitio hususani kuhusu masuala ya kileo kuhusu lugha na fasihi ya Kiswahili. Aidha, jarida pia linapokea matini fupi za kibunilizi na mashairi. Jarida linatoka mara moja kwa mwaka.

HABARI ZA MKONDONI/ INDEXING AND ABSTRACTING

Jarida hili linapatikana katika tovuti za https://www.ajol.info/index.php/kcl;  http://journals.udsm.ac.tz/index.php/kcl/index, na https://mft.ebscohost.com. Aidha, ikisiri za jarida hili zinapatikana katika Taasisi ya Masomo ya Kiafrika, Chuo Kikuu cha Leiden.

This journal can be accessed at https://www.ajol.info/index.php/kcl; http://journals.udsm.ac.tz/index.php/kcl/index, and https://mft.ebscohost.com. Abstracts are also available at the The African Studies Centre, University of Leiden.

KAMATI YA UHARIRI/EDITORIAL COMMITTEE 

Na

Jina

Asasi

Nchi

1.

Dkt.  Shani Omari

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

Tanzania

2.

Dkt. Rhoda P. Kidami

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

Tanzania

3.

Dkt. Ernesta S. Mosha

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

Tanzania

4.

Prof. Mwenda Mbatiah

Chuo Kikuu cha Nairobi

Kenya

5.

Prof. Katrina D. Thompson

Chuo Kikuu cha Wisconsin

Marekani

6.

Prof. Odile Racine

INALCO - Paris

Ufaransa

7.

Dkt. Yuko Abe

Chuo Kikuu cha Kikristo cha Wanawake -Tokyo

Japani

 KAMATI YA USHAURI/ADVISORY COMMITTEE

Na.

Jina

Asasi

Nchi

1.

Prof. E. Kezilahabi

Chuo Kikuu cha Botswana

Botswana

2.

Prof. Doz. Dkt. Sc. K. Legère

Chuo Kikuu cha Vienna

Austria

3.

Dkt. C.L. Mwita

Chuo Kikuu cha Kenyatta

Kenya

4.

Prof. M.M. Mulokozi

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam

Tanzania

5.

Dkt. Uta Reuster-Jahn

Chuo Kikuu cha Humboldt

Ujerumani

6.

Dkt. Lutz Diegner

Chuo Kikuu cha Humboldt

Ujerumani

7.

Dkt. Flavia Aiello Traore

Chuo Kikuu cha  Napoli

Italia

ADA KWA MWAKA/ANNUAL SUBSCRIPTION

Afrika ya Mashariki                 -           Shilingi za Kitanzania 5,000/=

Kwingineko                             -           US $ 40 (kwa ndege)

TAARIFA ZA JARIDA NA MAELEKEZO KWA WAANDISHI WA MAKALA 

KIOO CHA LUGHA ni jarida la kimataifa linalopitiwa na wataalamu na kuchapishwa na Taasisi ya Taaluma za Kiswahili (TATAKI)  katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam (CKD). Jarida linachapisha makala za lugha, fasihi na isimu. Jarida huchapishwa katika juzuu moja kila mwaka. Makala inaweza kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza.

Makala ziwasilishwe kwa kutumia anwani ya baruapepe ya iks@udsm.ac.tz au ya wahariri husika. Ukurasa wa kwanza wa makala uwe na kichwa cha makala, jina la mwandishi, chuo au taasisi anayofanyia kazi, anwani ya posta, namba ya simu pamoja na baruapepe. Ikisiri isiyozidi maneno 200 iwekwe chini ya taarifa za mwandishi. Makala iwe imechapwa kwa kutumia programu ya Word, kukiwa na nafasi 1.5 kati ya mstari na mstari, na kukiwa na pambizo pana pande zote.

Makala inatathminiwa na walau wasomaji wawili bila kuonesha mwandishi wala msomaji ni nani. Epuka utambulisho wowote kumhusu mwandishi katika ukurasa wowote isipokuwa wa kwanza tu. Mwandishi ambaye makala yake itakubaliwa kuchapishwa, atapatiwa nakala moja ya Jarida lenye makala hiyo pamoja na malopoo kumi ya makala.

Tanbihi zitumiwe kwa uwekevu; zisiwe nyingi.

Marejeleo katika matini yafanyike kwa kuandika jina la mwisho la mwandishi, kisha mwaka na ukurasa, k.m. Mulokozi (1996:34) au (Mulokozi, 1996:35).

Marejeleo yaliyotajwa katika matini yatokee mwishoni mwa makala na yapangwe kiabjadi kama yanavyooneshwa hapa:

Mekacha, R.D.K. (1997). Disconnecting Education, Journal of Linguistics and Language inEducation,3:95-105.

Mulokozi, M.M. (1996).  Fasihi ya Kiswahili. Dar es Salaam: Chuo Kikuu Huria cha Tanzania.

Majedwali, michoro, ramani na picha vipangwe kwa unadhifu kwenye ukurasa husika. Majedwali au michoro isiyokaa vizuri kwenye ukurasa haitachapwa.

Mwandishi ahakikishe kwamba ana ruhusa ya kutumia nyaraka ambazo zina hakimiliki kutoka vyanzo mbalimbali.

JOURNAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS

KIOO CHA LUGHA is a peer-reviewed international journal published by the Institute of Kiswahili Studies (IKS) at the University of Dar es Salaam (UDSM). The journal is devoted to publishing articles on language, literature and linguistics. It is published once a year. We accept scholarly papers and articles written in Kiswahili or in English.

Submissions should be sent to iks@udsm.ac.tz or directly to respective journal editors. The first page of the paper manuscript should include the title of the paper, author’s name, institution, postal address, phone number and email address. Please include an abstract of not more than 200 words just after the author’s information. The manuscript should be typed in Word format and be 1.5 line spaced on letter size paper or A4 size paper with 1 inch (2.54 cm) margins on all sides.

All articles go through a double-blind review process. Authors should therefore avoid putting any personal identifiying information on any page of the manuscript other than the cover page. Author whose manuscript is accepted for publication will receive a free copy of the journal issue and ten offprints of his/her paper.

Footnotes should be kept to a minimum.

References mentioned in the text should include only the last name of the author followed by the date of publication and page number(s), e.g. Mulokozi (1996:34) or (Mulokozi, 1996:35).

All references mentioned in the text must appear at the end of the paper in alphabetical order as shown below:

Mekacha, R.D.K. (1997). Disconnecting Education, Journal of Linguistics and Language in Education, 3:95-105.

Mulokozi, M.M. (1996).  Fasihi ya Kiswahili. Dar es Salaam: Chuo Kikuu Huria cha Tanzania.

Specific placement for tables, drawings, photographs and maps should be clearly indicated on the page where each is to appear. Tables and illustrations that are not well set on the page will not be published.

Those submitting a manuscript should make sure that permission has been obtained for the use of any copyrighted material from other sources.

KWA MAWASILIANO/CONTACT INFORMATION

Mhariri Mkuu (Chief Editor),

Kioo cha Lugha,

Taasisi ya Taaluma za Kiswahili,

Chuo Kikuu cha Dar es Salaam,

S.L.P. 35110,

Dar es Salaam, Tanzania.

Baruapepe: kioo1995@udsm.ac.tz; kioo.udsm@gmail.com; iks@udsm.ac.tz

Faksi: +255222410343          Simu: +255222410343.

DISCLAIMER

[Maoni yaliyomo katika Jarida hili ni ya waandishi wa makala, na si lazima yakubaliane na yale ya Wahariri au Taasisi ya Taaluma za Kiswahili].

[The views expressed in this journal are those of the authors and are not necessarily in accord with those of the Editor or the Institute of Kiswahili Studies].